Palvelumme

Strateginen ja operatiivinen suunnittelutyökalu

Loogisesti etenevät suunnitteluvaiheet ja toisiinsa sovitetut työkalut luovat pohjan onnistumiselle

Yhtenäiset työkalut muodostavat yhteisen johtamisen kielen

VIA Leadin strategisen ja operatiivisen suunnittelun työkalut muodostavat loogisesti etenevän kokonaisuuden. Niissä on huomioitu niin ihmisten kuin asioidenkin johtaminen. Työkalut on sovitettu toisiinsa, ja ne kattavat koko VIA-mallin, joka sisältää visio- ja strategiatason, operatiivisen ja käyttäytymisen tason. Jokaisesta työkalusta on ohjeet ja esimerkit niiden soveltamisesta.

Visiolähtöisestä suunnittelusta johdettavaksi toiminnaksi

Hyvää strategiaa ei voi luoda ilman strategista ymmärrystä eikä voittoisaa strategiaa ilman selkeitä päämääriä.

Toimintamaisema-analyysin avulla organisaatio löytää uudet mahdollisuudet mission sekä vision tekemiseksi. Tarvittaessa se voi vielä toteuttaa portfolioanalyysin markkinoille, segmenteille ja asiakkaille.

VIA Leadin avulla strategia voidaan kiteyttää helposti johdettavaan ja ymmärrettävään muotoon, lisäarvoa luovaksi liiketoimintamalliksi eli strategiakortiksi. Strategia tehdään johdettavaksi tuomalla selvästi esille lisäarvoa synnyttävä dynamiikka ja kausaalisuus, strategisten valintojen syy-seuraussuhde.

Tehdyt strategiset valinnat toimivat jatkosuunnittelun lähtökohtina. Valintoihin liitetään mittarit, joilla niissä onnistumista voidaan mitata. Mittarit voivat olla kovia yksikäsiteisiin lähtöarvoihin perustuvia tai strategian toteutumista ennakoivia pehmeitä ihmisten asenteisiin, näkemyksiin ja tuntemuksiin pohjautuvia mittareita. Mittareille asetetaan tavoitteet ja liitetään tehtävät, joiden avulla luodaan silta strategiasta tuloksellisuuden ohjaamiseen.

 Lisätiedot:info@viagroup.fi